Главная \ Пресса

По сложившейся традиции начало октября является периодом взаимных гастролей для многих российских театров. Но в краевом центре на сей раз выступает коллектив Белорусского государственного академического музыкального театра. А труппа Ставропольского краевого театра драмы им. М.Ю.Лермонтова отправилась в Минск.


Художественный руководитель театра Адам Мурзич рассказал, чем артисты будут удивлять зрителей


Ад­веч­ная тэ­ма на ўсіх ка­ле­гі­ях, “круг­лых ста­лах” і па­ся­джэн­нях — рэ­пер­ту­арная па­лі­ты­ка тэ­атраў. Час­цей за ўсё “пад лу­пай” раз­гля­да­юць дра­ма­тыч­ныя і ля­леч­ныя спек­так­лі, бо ад­па­вед­ных ка­лек­ты­ваў па кра­іне шмат. Му­зыч­ную ні­шу кра­на­юць ме­ней — маг­чы­ма та­му, што ў ёй пра­цуе ўся­го два тэ­атры: На­цы­яна­ль­ны ака­дэ­міч­ны Вя­лі­кі тэ­атр опе­ры і ба­ле­та і Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ака­дэ­міч­ны му­зыч­ны тэ­атр. І хоць па­тро­ху з’яўля­юцца пры­ват­ныя ка­лек­ты­вы і па­ста­ноў­кі на іншых сцэ­нах, дзве дзяр­жаў­ныя тру­пы асаб­лі­вай кан­ку­рэн­цыі не ад­чу­ва­юць ды за­спа­ко­ена ру­ха­юцца на­пе­рад. Не пад­вяр­га­ючы сум­нен­ню твор­чыя да­сяг­нен­ні вя­ду­чых ка­лек­ты­ваў, усё ж вар­та адзна­чыць: іх афі­шы вы­клі­ка­юць у знаў­цаў пэў­ныя пы­тан­ні.


Фоторепортаж


Белорусский государственный академический музыкальный театр готовит масштабный международный проект, сообщили БЕЛТА в театре.


В Ставрополь с гастролями приедет Белорусский государственный музыкальный театр


Чым далей, тым больш пачынаю верыць у гараскопы. Пэўна, Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр быў заснаваны не ў самы ўдалы дзень. Бо за кожным пробліскам святла і надзеі там раптам насоўваецца хмара праблем. Не стаў выключэннем і фінал сезона. За апошнія тры месяцы да адпачынку там паставілі тры паўнавартасныя вялікія прэм’еры — рознай мастацкай вагі. Прааналізуем?


Пад канец сезона ў Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры паставілі сатырычную аперэту "Жаніхі". Гэтым разам быў абраны твор, які не ішоў на сцэне некалькі дзясяткаў гадоў. Музыку яшчэ ў другой палове 1920-х напісаў Ісаак Дунаеўскі. Гэта адна з ранніх тэатральных работ кампазітара. У 1962 годзе яна была экранізавана на Ленінградскім тэлебачанні ў фільме "Жаніхі і Нажы".


Наталия Викторовна не скрывает, что на первом месте у нее всегда была профессия


Белорусский государственный академический музыкальный театр приглашает 14 июля на премьеру балета Петра Чайковского "Спящая красавица", сообщили корреспонденту агентства "Минск-Новости" в театре.


Сваімі вачыма: што адбываецца за кулісамі тэатра падчас спектакля


Прежде всего надо сказать о феномене этого композитора — о "творческом импортозамещении". Такое происходило не раз. Например, в Музыкальном театре. Произведение Олега Ходоско, которое он предложил театру, когда тот взялся за "Тевье-молочника", пришлось белорусской публике по душе, оказалось эмоционально и интонационно понятнее, ближе, чем знаменитые зонги американца Джерри Бока, автора мюзикла "Скрипач на крыше" на эту же тему. Видимо, Бок имел смутное представление о том, как жили евреи в украинских и белорусских местечках.


Сегодня в Музыкальном театре дают оперетту Исаака Дунаевского "Женихи"


Между Белорусским государственным академическим музыкальным театром и Ставропольским академическим театром драмы им. М.Ю. Лермонтова подписан меморандум о больших обменных гастролях, передает корреспондент агентства "Минск-Новости".


Помните разговор персонажей из кинофильма "Гараж"? "Занимаюсь сатирой". — "Русской или иностранной?" — "Нашей". —  "По XIX веку?" — "Нет, современной". — "У вас потрясающая профессия, вы занимаетесь тем, чего нет".


Премьера оперетты "Женихи" состоится в Белорусском государственном академическом музыкальном театре 27 июня, сообщили корреспонденту агентства "Минск-Новости" в театре.


Гэ­тую па­ста­ноў­ку ча­ка­лі. Бо прэм’еры ары­гі­на­ль­ных ба­ле­таў у двух­мі­ль­ённым Мін­ску зда­ра­юцца, на жаль, не час­та. Яшчэ ра­дзей ма­ла­ды твор­ца мае маг­чы­масць пра­ца­ваць з пра­фе­сій­най тру­пай.


У Беларускім музычным тэатры адбылася прэм’ера балета "Вішнёвы сад". Ён пастаўлены маладым
айчынным харэографам Сяргеем Мікелем паводле п’есы Чэхава. Гэта дыпломная праца выхаванца прафесара Валянціна Елізар’ева. Рэдакцыя змяшчае ў нумары гутарку з пастаноўшчыкам і рэцэнзію на спектакль.


У Бе­ла­рус­кім му­зыч­ным тэ­атры ад­бы­ла­ся прэм’ера ба­ле­та "Віш­нё­вы сад". Ён па­стаў­ле­ны ма­ла­дым айчын­ным ха­рэ­огра­фам Сяр­ге­ем Мі­ке­лем па­вод­ле п’есы Чэ­ха­ва. Гэта дып­лом­ная пра­ца вы­ха­ван­ца пра­фе­са­ра Ва­лян­ці­на Елі­зар’ева. Рэ­дак­цыя змяш­чае ў ну­ма­ры гу­тар­ку з па­ста­ноў­шчы­кам і рэ­цэн­зію на спек­такль.


Сергей Микель взялся за Чехова… Острая рябь любопытства будоражила театралов еще за месяц до премьеры. Микель – студент, выпускник Академии музыки этого года, ученик Валентина Елизарьева, лауреат нескольких международных конкурсов молодых хореографов, но все-таки: где Чехов, а где Микель?! Сегодня, после премьеры балета "Вишневый сад", ответ очевиден: Чехов теперь прописан в Минске, в Государственном академическом музыкальном театре. Там же на полставки будет работать и хореограф Сергей Микель, теперь уже магистрант Академии музыки. А его дипломный балет по пьесе классика русской литературы взят дирекцией в репертуар.


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] 21 [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ]